Happy 27th birthday, Ruby.

Jason Heppler @jaheppler